Vad är FAVAL och varför validering?

FAVAL är ett komplett valideringsverktyg för att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, kartlägga och kvalitetssäkra reell kompetens för fastighetsbranschens yrken. FAVAL ser till att branschens medarbetare får ett kvalitetssäkrat bevis på att de har den kunskap och förmåga som efterfrågas.

Validering kan genomföras för yrkesrollerna; fastighetstekniker, fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör. FAVAL är framtaget av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tillsammans med fastighetsbranschen.

FAVAL genomgår en ständig utvärdering och utveckling. Valideringens tester bygger på kursplanerna från utbildningen till respektive yrkesroll. I takt med att utbildningarna uppdateras och förändras för att matcha branschens kompetenskrav utvecklas också FAVAL.

Varför validering?

EN FAVALvalidering är en investering som kvalitetssäkrar kunskaper och färdigheter inom företaget samt visar på eventuella behov av kompetensutveckling. En valideringsinsats bidrar till ökad status och attraktionskraft för företaget och dess medarbetare.


Varför ska jag som medarbetare validera mig?

 • En validering ger ett personligt bevis på att du uppfyller branschens krav på kompetens för din yrkesroll
 • En validering innebär utökade karriärmöjligheter och i många fall en stärkt ställning på arbetsmarknaden
 • En validering uppdaterar och rustar dig för din framtida utveckling

När valideringen godkänts utfärdas ett kompetensbevis eller certifikat (beroende på yrkesroll).

Valideringsförordning (2022:1549)

Här kan du läsa mer om riksdagens förordning om validering.

En FAVALvalidering innehåller:

 • Kartläggning med självskattning. Bedömning av branschspecifik teknisk grundförståelse hos deltagaren samt ger en indikation på vilken yrkesroll som passar deltagaren bäst att valideras mot.

  Ämnesområden som ingår i kartläggningen är:
  • El och elkraft
  • Värme och kyla
  • Ventilation
  • Kommunikation
  • Miljö
  • Ekonomi
  • Yttre skötsel
  • Ventilation
  • Styr- och reglerteknik
  • Juridik
 • Validering mot intyg hos ackrediterat testcenter. En yrkesrollsinriktad validering mot intyg som utförs av ett ackrediterat testcenter. Efter det kan en utbildningsplan utarbetas för deltagaren för att denne ska kunna läsa in eventuella kunskapsluckor. Läs mer om detta under varje yrkesroll.
 • Validering mot kompetensbevis hos ackrediterat testcenter. Vid godkänd validering mot kompetensbevis får deltagaren ett kompetensbevis eller certifikat för vald yrkesroll. Läs mer om detta under varje yrkesroll.

Hur går valideringen till?

En FAVALvalidering består av två moment: ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov. Det praktiska provet kan genomföras som en fördjupningsuppgift, beroende på vilken yrkesroll som skall valideras.

Valideringen och dess båda prov genomförs av ett ackrediterat testcenter. Det finns även möjlighet att genomföra teoretiska prov på distans. För yrkesrollerna fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör finns även möjlighet att genomföra hela valideringen på distans.

När ni som företag har bestämt er för att satsa på att validera era medarbetare så börjar ni med att kontakta ett testcenter. Lista över alla testcenter i Sverige hittar ni på faval.info/vara-testcenter/.

Därefter kommer ni, tillsammans med det testcenter ni valt, överens om upplägg för valideringssatsningen.

Valideringen är uppdelad i två separata delar.

 • Det teoretiska provet består av består av frågor indelade i olika ämnesområden beroende på yrkesroll och är datorbaserat.
  • Det praktiska provet eller fördjupningsuppgiften är också yrkesrollsberoende och genomförs efter godkänt resultat av den teoretiska delen.

Teoriprovet medför att eventuella kunskapsluckor identifieras och en individuell utbildningsplan upprättas för deltagarna för att de skall komplettera kunskapsluckorna och klara proven. Efter utbildningsinsatsen utförs ett omprov av provdelar som validanden eventuellt blivit underkänd i.

Här kan du läsa mer om vad validering för varje yrkesroll innebär:


Validering för Fastighetstekniker


Validering för Fastighetsingenjör


Validering för Fastighetsvärd


Validering för Fastighetsförvaltare


Validering för Fastighetsskötare


Demo

Om du vill testa på hur valideringen i FAVAL fungerar kan du göra en demo-version av det teoretiska provet. Du får då en känsla för hur frågorna kan se ut och får testa på att ange svar. För att göra demo-versionen av FAVAL gör du följande steg:

 1. Gå till hemsidan: https://startmz.com/faval
 2. Logga in med användarnamn: demofaval
 3. Lösenord: demofaval
 4. I fältet Aktiveringskod skriv in: FAVAL

Du kan nu starta testet genom att klicka på ‘Starta testet’ .