Effekterna av Covid-19 på fastighetsbranschen

Under april månad har Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) utfört en undersökning bland Utbildningsanordnare och fastighetsbolag i FUs Utbildnings- och yrkesråd, för att kartlägga vilka effekter branschen och utbildningsanordnare ser av Covid-19 på kort och lång sikt.

Arbetsgivare

Bostadsbolagen ser liten påverkan än så länge av Covid-19 i sina verksamheter. Permitteringar och varsel har ännu inte nått de bolag som svarat på undersökningen, men man ser en ökad sjukfrånvaro som balanseras av en minskning av inkommande ärenden från hyresgäster, bland annat på grund av smittorisken.

Många utvecklingsprojekt och mindre akuta underhållsarbeten har skjutits upp, med undantag för den utvändiga underhållen. Samtidigt kan sämre ekonomi och lägre hyresintäkter på längre sikt innebära att att flera investeringar och underhållsplaner ställs in, vilket kan i sin tur kan leda till personalförminskningar.

Ytterligare effekter är det ökade användandet av digitala hjälpmedel och där merparten av mötena sker genom digitala plattformar som teams. Dessutom ökar digitala visningar av lägenheter, vilket kan bli ett nytt inslag även efter pandemin och ses som en positiv utveckling.

Utbildningsanordnare

Utbildningar inom Vuxenutbildning, Högskola och Universitet har lagt om sin undervisning till distans, vilket enligt en majoritet fungerar bra, även om det blir mer tidskrävande för lärarna då det innebär mycket en-till-en undervisning.

De flesta utbildningsanordnarna tror på en positiv effekt rörande antalet sökande till sina utbildningar inom alla nivåer. Generellt så är söktrycket på utbildningsväsendet högt när arbetsmarknaden går in i en lågkonjunktur.

Det är möjligt att företag kan bli mer restriktiva till att ta emot studerande och elever på APL och LIA. Vilket innebär att utbildningsanordnare hamnar i en situation med långt fler studerande inskrivna i kombination med färre APL/LIA platser ute i arbetslivet.

Sammanfattningsvis kan man säga att covid-19 ännu inte gett några större effekter på bostadsföretagen i branschen men att företagen har fått skynda på sin digitala omställning inom vissa områden, till följd av den rådande situationen. Utbildningsanordnare har, i och med den rådande situationen, delvis eller helt fått övergå till distansundervisning, vilket inneburit till en stor utmaning för de flesta. Man ser också en ökad förfrågan på utbildningar när många behöver byta bransch eller hitta nya jobb.

Läs hela rapporten här.